L’Ajuntament de Marratxí nega rotundament haver realitzat cap contractació de manera irregular

Arrel d’una noticia publicada al Diari de Mallorca el passar dilluns 03 de juny de 2013, l’ ajuntament de Marratxí va enviar un comunicat per desmentir la informació publicada per aquest diari, on s’acusava a l’ajuntament de haver contractat a la Senyora Maria del Mar Puigserver de forma irregular i al marge de la legalitat.

A la nota emesa per l’ajuntament, es dona a conèixer tot el procediment legal que es va seguir per du a terme la contractació de la treballadora. A continuació vos detallam tots els punts que es varen seguir, i a on es va complir de manera escrupolosa amb la legalitat

– La Senyora Puigserver va tenir una relació contractual laboral amb l’Ajuntament de Marratxí com a Agent de Desenvolupament Local en virtut del projecte de Dinamització de Recursos amb el nombre d’expedient AODL 04/C2006, conveni signat amb la Conselleria de Treball i Formació (BOIB núm 35. de 9 març de 2006). Posteriorment es va procedir a la renovació anual dels contractes laborals subvencionats en virtut d’aquest conveni, amb aquesta treballadora, fins a la seva finalització.

– En data 01 de gener de 2010 es procedeix a ampliar les funcions d’aquesta empleada, que venia exercint com a Agent de Desenvolupament Local, afegint les funcions de coordinació de l’àrea d’Ocupació, Formació i Treball, a petició de la Regidora de l’àrea. La senyora Puigserver va seguir adscrita al projecte de Dinamització de recursos i es van establir uns nous objectius i funcions en matèria de coordinació amb la Conselleria de Treball i Formació.

– Per realitzar aquestes funcions del projecte de Dinamització de Recursos no es modifiquen, ni alteren cap de les places establertes en la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Marratxí, atenent al fet que les places provinents del contracte-programa són temporals i no figuren en la citada relació estructural.

– Tan sols, es van incorporar unes noves funcions a la comesa que venia desenvolupant al programa i es va circumscriure la seva nova àrea d’actuació com a Tècnic Superior de Coordinació, formació i ocupació a l’esmentat programa.

– Constatar que en la pròpia resolució establia que la corporació local o entitat de la qual depengui o a la qual estigui vinculada ha de contractar als agents seleccionats a temps complet mitjançant la modalitat contractual més adequada d’acord amb la normativa vigent. I que aquesta circumstància es va comunicar puntualment al Servei d’Ocupació de les Illes Balears, que era el promotor de l’ocupació de la Senyora Puigserver.

– Una vegada finalitzat la comesa assignada, amb data 31 d’octubre de 2011 es va procedir, i una vegada que ja no van existir les raons d’urgència i necessitat que van motivar l’ampliació de les funcions, a reintegrar a la treballadora a les seves funcions anteriors.

– Constatar que les tasques que ve desenvolupant actualment la Senyora Puigserver com a personal eventual de l’Ajuntament de Marratxí, es deuen a necessitats organitzatives i de coordinació de les àrees de Formació, Ocupació, Joventut, Comerç i Turisme, que s’ha plantejat com una tasca preferent per part del batle de Marratxí, Senyor Tomeu Oliver, amb la intenció de promocionar el treball en el municipi i facilitar l’accés a l’ocupació de tots els veïns de Marratxí.
Aquesta contractació s’ha realitzat sense cap tipus d’ingerència: la contractació del personal eventual de qualsevol ajuntament obeeix a una decisió que concerneix única i exclusivament a l’alcalde, en funció de les necessitats del seu equip de govern.

– Aclarir que la data indicada, de referència 01 de gener, no és més que d’un pur convencionalisme que tan sols indica la data d’inici de la prestació. Es fa així perquè el treballador percebi la retribució corresponent a la mensualitat, evitant un greuge important al no tramitar-se d’aquesta forma. A més el conveni col•lectiu de personal laboral de l’ajuntament de Marratxí especifica que l’opció més favorable al treballador és la que ha de ser tinguda sempre en compte.

Finalment desde el nostre partit volem fer una crítica a aquest mitjà de comunicació i denunciar la persecució a la figura del nostre president. Ja esteim molt cansats tant de “Farmàcia”, “Incompatibilidad” i altres tipos de notícies que només neixen amb la intenció de fer una bona tirada amb  molts de comentaris i que crei molt d’impacte, sence mirar les conseqüències i la repercusió de les mateixes. El que la societat demana son noticies verídiques que s’ajustin a la realitat, no fonamentades en suposicions que depenent de la ideologia només crea confusió al lector.