Asfaltat parcial Camí de Cas Moliner a Marratxinet